ردکردن این

نیروگاه خورشیدی

 • احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 10 مگاوات در منطقه مهران استان ایلام بصورت EPC
 • مطالعات امکانسنجی و احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 1 مگاوات در منطقه خراسان جنوبی بصورت EPC
 • احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 1 مگاوات – اراک به صورت EPC
 •  احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 100 کیلووات – همدان -EPC
 •  احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 100 کیلووات – یاسوج -EPC
 •  احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 100 کیلووات – اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بصورت EPC
 •  احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 60 کیلووات – اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بصورت EPC
 •  احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 800 کیلووات –ادارات اوقاف و امور خیریه EPC
 • طراحی، خرید تجهیزات، احداث و نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 100 کیلووات (باغملک)
 • احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 60 کیلووات – شرکت توزیع نیروی برق استان تهران بصورت  EPC
 • احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 40 کیلووات – دهیاری-  EPC
 • احداث نیروگاه های خورشیدی ایستگاه های- CGS شرکت گاز گیلان  EPC
 • امکانسنجی و طراحی مهندسی نیروگاه های خورشیدی به ظرفیت 2 مگاوات شهرک نفت و مجتمع آموزشی شرکت مناطق نفتخیز جنوب
 • احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 20 کیلووات – شاهرود
 • احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 15 کیلووات – شاهرود
 • احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 15 کیلووات – منطقه پل خواب