ردکردن این

مهندسی ژئوماتیک

ارائه كليه خدمات مشاوره در زمینه مهندسي ژئوماتیکس (RS & GIS)و منابع طبيعي:

 • مطالعات مکانیابی به کمک سنجش از دور (RS) و سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS)
 • تحلیل و تفسیر داده های ماهواره ای به منظور استخراج اطلاعات مکانی
 • انجام مطالعات مسیریابی و تحلیل شبکه به کمک سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 • انجام تحلیل های زمین آماری به کمک سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 • تهيه انواع نقشه هاي موضوعي منابع طبيعي و آبخيزداري به كمك فناوري سنجش از دور (RS) و سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS)
 • تشخیص، مدلسازی و پایش آلودگی های نفتی به کمک سیستم های اطلاعات جغرافیایی و داده های ماهواره ای
 • تشخیص، مدلسازی و پایش آلودگی های هوا و صدا به کمک سیستم های اطلاعات جغرافیایی و داده های ماهواره ای
 • تشخیص، مدلسازی و پایش آلودگی آب های سطحی، زیرزمینی و خاک به کمک سیستم های اطلاعات جغرافیایی و داده های ماهواره ای
 • انجام مدلسازی پارامترهای زیست محیطی در برنامه های پایش و مدیریت محیط زیست
 • تهیه بانک های اطلاعات توصیفی و مکانی پروژه ها
 • تهیه و خرید داده ها و تصاویر ماهواره ای
 • انجام كليه مطالعات منابع طبيعي در قالب مطالعات تفصيلي اجرايي و توجيهي
 • نقشه برداري و تهيه نقشه هاي اجراي قانون منابع طبيعي و ارائه آنها در سيستم (GIS)
 • انجام مطالعه و تهيه طرح هاي جامع جنگلداري و مرتعداري
 • انجام مطالعات امكان سنجي و استعداديابي اراضي منابع طبيعي