ردکردن این

مهندسی ایمنی و فرآیند

 • مطالعات تشخيص خطر (HAZID STUDY)
 • مطالعات مخاطرات و راهبري(HAZOP & SIL STUDY)
 • ارزيابي كمي و كيفي ريسك (Quantitative & Qualitative Risk Assessment)
 • تدوين و اجراي طرح واكنش اضطراري
 • طراحی و اجرای سيستم هاي اعلان و اطفاء حریق(Active & Passive Fire Protection Systems)
 • Risk Based Inspection (RBI)
 • Reliability, Availability and Maintainability (RAM Study)
 • ارزيابي و مميزي
 • مطالعات و تحليل ها
 • تهيه مستندات
 • اندازه گيري و پايش
 • مديريت ريسک
 • طراحي بنيادي فرآيندهاي ذاتاَ ايمن
 • تحليل و بهينه سازي فرآيندها
 • بهبود و اصلاح عملکرد فرآیندها
محتوای تغییر وضعیت