ردکردن این

تجهیزات نفت و گاز

بالشتک های زیستی جاذب نفت (ساخت انگلستان)، حاوی چسب های اولئوفیلیک برای حذف نفت از سطح آب، مخازن و تانکر هایی که بر اثر نشتی ایجاد شده اند، می باشد. این بالشتک ها جداکننده های خوبی برای نفت و روغن ها می باشد و همچنین راهکار موثری برای جلوگیری از انتشار نفت در سطح دریا و منابع آبی می باشد که شرکت سامان محیط آزما به عنوان نماینده نماینده رسمی شرکت GNC آن را بع کارفرمایان و مشتریان معرفی و عرضه می نماید.

شیوه کار این بالشتک ها به این صورت است که به محض آنکه هیدروکربن های نفت جذب بالشتک های OBPشوند، توسط باکتری هایی که دارای قدرت انتخابی خاص و همچنین توزیع فضایی مخصوصی در بالشتک ها دارند، تجزیه می شوند.

توصیف محصول:

 بالشتک های OBP در حوزه های دریایی برای سکوهای نفتی، کشتی ها و قایق هایی که در آبراهه های داخلی و همچنین کشتی های نفتکش تک مخزنی یا چند مخزنی، کاربرد دارد. همان طور که گفته شد این بالشتک ها برای زمانی است که نفت بر روی سطح آب شناور می گردد و یا مخازن نفت یا روغن دارای نشتی باشند و این نشتی به منابع آبی سرازیر شود.

نفت و روغن های شناور شده در سطح آب، به طور طبیعی توسط پلیمر های جاذبی که در در فیبرهای بالشتک موجود هستند، جذب می شوند.

 این فیبر و الیاف ها از لحاظ فیزیکی، دارای چیدمان ملکولی مخصوصی هستند که به وجود آورنده ویژوگی اولئوفیلیک (جاذب نفت) می شود؛ همچنین دارای  نخ های فیلامنتِ هستند که به وجود آورنده ویژگی هیدروفوبیک یا آبگریزِ بودن آنها می شود.

انتخاب نوع فیبر و فرآیند ساخت این بالشتک ها، به نحوی طراحی شده است که با داشتن حجم و حفره های حداکثری میزان جذب نفت را به بیشترین میزان خود یعنی 92% رسانیده است.

 پیوندهای بخیه ای این بالشتک ها باعث ایجاد استقامت کششی بالا و ثباتِ ابعادی می شوند؛ در این حالت، وقتی که حفره ها به طور کامل توسط نفت و یا ترکیبات روغنی پُر می شوند، محصول تجزیه شده و هیچ گونه روزنه خروجی نخواهد داشت.

میکروارگانیسم های مخصوصی که در داخل بالشتک ها قرار دارند در حضور نفت، آب و یک سری مواد مغذی ناچیز، فعال می شوند. این میکروارگانیسم ها، قابلیت تجزیه ی دامنه ی مشخصی از نفت ها ( زنجیره های آلکیلی خطی و کسرهای پلی آروماتیک )، سوخت های سبک و سنگین، مواد آلی دیزلی، و ترکیبات  BTEXرا دارا می باشند. درضمن، دامنه ی بسیار گسترده ای از مواد آلی غیر نفتی نیز با کمک این محصول جدید، تجزیه می شوند و بدین وسیله باعث کاهش مقدار کلی  BOD یا  TOC آب خواهیم بود.

تجزیه ی زیستی نفت شناور، امکان تبادل گاز در بین هوا و آب یا مایع های درون مخزن، را فراهم می کند. چنین چیزی برای اجتناب از بوی بد برای آب و حتی خوردگی فلزات در مخازن، بسیار حایز اهمیت است.

 بالشتک های OBP می تواند بلافاصله هر گونه روغن و نفت آزاد شده بر روی آبهای سطحی را جذب کند. این بالشتک ها تا 14 برابرِ وزن خود، نفت می تواند جذب کند (معادل با 9 لیتر). براورد شده است که در یک دوره ی 4 ماهه، هر کدام از بالشتک ها، دارای ظرفیت تجزیه 15 تا 18 کیلوگرم نفت هستند.