ردکردن این

بیوگاز

افزایش روزافزون پسماندها اعم از جامد یا مایع و امکان تولید گاز بیوگاز از این مواد، با توجه به سهولت فناوری و ساخت نیروگاه های بیوگاز، سبب شده است که احداث این چنین نیروگاهها در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گیرد.طبق آمارهای موجود در سال ۲۰۰۶، در جهان سالانه حدود ۷۴ میلیون تن گاز متان از فضولات دامپروری و ۴۰ میلیون تن از این گاز تنها از زباله های شهری خود به خود تولید و در جو پراکنده می شود، در حالی که جمع آوری این مواد زائد و تولید گاز متان با استفاده از مکانیزمهای خاص علاوه بر کاهش گازهای گلخانه ای و کمک به حفاظت از محیط زیست، سود آوری خوبی برای صاحبان صنایع در بر خواهد داشت.

زیست گاز، گاز زیستی یا بیوگاز (Biogas) از شکستن ریزاندامگان (میکروارگانیسم‌ها) و باکتریهای در غیاب اکسیژن بدست می‌آید. زیست گاز یک منبع تجدیدپذیر انرژی حساب میشود، مشابه انرژی خورشیدی و انرژی بادی. زیست گاز را میتوان از مواد خام محلی و بازیافت زباله تولید کرد، در نتیجه سازگار با محیط زیست است.

منابع قابل استحصال بیوگاز عبارتند از :

  • ضایعات و پسماندهای کشاورزی و صنایع وابسته
  • پسماندهای جامد شهری
  • پساب شهری
  • فضولات دامی
  • ضایعات و زائدات جامد و مایع فسادپذیر صنعتی (لجن صنعتی)

از سال ۱۳۸8 شرکت سامان محیط آزما (سما) با همکاری شرکت های اروپایی در جهت انجام خدمات مشاوره، امکانسجی و احداث نیروگاه بیوگاز فعالیت دارد.