ردکردن این

بهداشت

ارائه خدمات سلامت، ایمنی، محیط زیست و طب کار توسط شرکت سامان محیط آژما (سما)

شناسایی، اندازه گیری، ارزشیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار شامل:

  • عوامل زیان آور فیزیکی( صدا، نور، پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان، شرایط جوی محیط کار، ارتعاش و …)
  • عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار ( دود، دمه، گاز، بخار و کلیه آلاینده های هوای محیط کار)
  • عوامل زیان آور بیولوژیکی محیط کار ( باکتری، قارچ، ویروس، ریکتزیا)
  • عوامل زیان آور آرگونومیکی محیط کار (تطبیق محیط کار و تجهیزات با فرد و یا تطبیق فرد با محیط کاربرای افزایش بهره وری و کاهش آسیب ها و حوادث)
  • عوامل زیان آور مکانیکی محیط کار ( حرکات وسیع و تکراری)
  • عوامل زیان آور روانی و اجتماعی محیط ( رضایت شغلی، استرس های شغلی، کار گروهی، ناهنجاری های اجتماعی)
  • عوامل زیان آور بیولوژیکی محیط کار ( باکتری، قارچ، ویروس، ریکتزیا)